Aanbod naar diepgang


Equi-4-Coaching

In Equi-4-Coaching of paarden als hulp bij coaching, staat de vraag van de cliënt om te werken aan concrete problemen, klachten of doelen op persoonlijk, relationeel of professioneel vlak centraal.

Equi-4-coaching kan ingezet worden voor het coachen van personen (managers en andere), partners, groepen, management teams op vraag van de deelnemers zelf of van iemand anders.

  • Bvb. iemand kan zich aanbieden voor een persoonlijke coaching of zijn werkgever kan hem een coaching aanbieden.
  • Bvb. Een gezin vindt het fijn om te werken aan een gezamenlijke doelstelling of een gezin kan doorverwezen worden door een andere instantie om te werken aan bepaalde vaardigheden of doelstellingen.
  • Bvb. organisatie stuurt een (management) team voor een coaching om samenwerkingsproblemen aan te pakken.

Equi-4-Experiencing

In Equi-4-experiencing willen we vooral de nadruk leggen op beleven, ervaren en meemaken. Het is speelser en exploratiever met minder besprekingen.

Equi-4-Learning

Equi-4-Learning is vooral gericht op het coachen of beter faciliteren met de hulp van paarden van groepen en mensen die rond hetzelfde thema willen leren, maar minder gericht zijn op diepergaande persoonlijke ontwikkeling of – bij teams – minder gericht op zijn op de dieperliggende processen binnen het team.

In Equi-4-Learning blijven we in zekere zin meer aan de oppervlakte en dit geeft meer veiligheid aan de deelnemers en meer ruimte om te beslissen in hoever ze zich engageren en inzichten uit hun eigen praktijk willen delen. Ze worden vaak door een vraag uitgenodigd om achteraf te kijken naar bepaalde dingen, maar we gaan daar ter plekke niet op in.
We richten ons meer op leren rond bepaalde thema’s en begrippen(kaders).

Alles wat zich afspeelt wordt in algemene termen geduid: ‘dat is wat mensen doen’ in plaats van in persoonlijke termen. Wat er gebeurt met de paarden of in de groep wordt als een voorbeeld aangehaald van een proces dat zich bij mensen afspeelt, i.p.v. een voorbeeld van hoe díe persoon of díe groep functionneert.

Equi-4-Learning kan als dusdanig gemakkelijk ingepast worden in opleidings- en vormingsprogramma’s allerhande, waar mensen willen leren rond inzichten en vaardigheden, maar zich verder niet te veel bloot willen geven. Het gaat om ervaringsleren.

  • We kunnen vertrekken vanuit concepten, begrippenkaders, modellen die reeds geformuleerd zijn door anderen en deze gaan toetsen aan de realiteit van onze ervaring in een concrete situatie.Bvb. een opleidingsprogramma vertrekt vanuit een bepaald model rond leiding geven. In de sessies met de paarden bieden we de mogelijkheid aan om rond leiden en volgen te werken. Met de filter van het model gaan we kijken naar de ervaringen.
  • We vertrekken vanuit de concrete ervaringen, observeren en reflecteren over het gebeurde, trekken daar meer algemene conclusies uit en testen deze vervolgens in een nieuwe situatie.

    Bvb. in een equi-4-learning programma bieden we oefeningen en opdrachten aan waarin sprake is van leiden en volgen. We bevragen de observaties die mensen gemaakt hebben en reflecteren hierover. In de reflectie hierover worden de begrippen duidelijk die mensen zelf hebben. Deze kunnen gecontesteerd worden door andere mensen en inzichten worden verbreed. Vervolgens kunnen de eigen inzichten opnieuw in de praktijk gebracht worden.
    In Equi-4-Learning gaat het voor een groot deel om het leerproces en om leren leren.

Equi-4-Growth & Development

In Equi-4-Growth & Development zijn we meer gericht op het groei- en ontwikkelingsaspect van mensen, groepen, teams en organisatiesmet de hulp van paarden. Het is gericht op ontplooiïng van het potentieel dat aanwezig is, op ontdekken en exploreren, nieuwsgierig zijn naar nieuwe mogelijkheden, grenzen doorbreken en verleggen…. Het is minder gericht op specifieke doelen of problemen. Het is dus opener dan Equi-4-Coaching en meer gesloten dan Equi-4-Experiencing.

Uitgewerkt thema: Values-in-fusion

Equi-4-Reflecting

In Equi-4-Reflecting gaan we meer de richting in van de praktische filosofie en nemen we meer de tijd om zelf en in groep te reflecteren over het gebeurde en de concepten waarmee we het beschrijven. We stellen ons voortdurend vragen en stellen in vraag.

We vertrekken van een thema of een algemene uitgangsvraag die alleen door denken kan beantwoord worden (en niet door wetenschappelijk onderzoek) (bvb. wat is respect? Wanneer spreken we van contact? Wat is leiderschap?)

Het gaat om een vraag waarover we op eigen gezag kunnen spreken. Aan de hand van concrete oefeningen met de paarden kunnen de deelnemers ervaren en ontdekken de deelnemers wat voor hen de kern is van dit begrip.

Via de activiteiten met de hulp van de paarden onderzoeken de deelnemers wat hun ideeën, overtuigingen en zienswijzen hierover zijn. Via duidelijke verwoordingen en onderlinge gesprekken krijgen de deelnemers meer zicht op het eigen wereldbeeld, dat van de andere deelnemers en op het besproken thema.

In dit proces ontstaat ook wederzijds begrip en een meer gemeenschappelijk begrippenkader. Tegelijkertijd worden achterliggende waarden verduidelijkt. Deze werkwijze is geïnspireerd door de Socratische gespreksmethode à la Nelson en ‘Het Socratisch gesprek outdoor’ en ‘Woorden en daden’ van Hans Bolten en Jac Rongen.

In deze setting werken we alleen met kleinere groepen van 6 to 8 personen.

Psychotherapie met de assistentie van paarden

I.s.m. Suzanne Verkerk (psychologe, psychotherapeute) bieden we ook psychotherapie aan gericht op kinderen, jongeren en gezinnen met inzet van de paarden.